Er det i det hele tatt mulig å dele av din eiendom?

Vi gjennomfører en grundig mulighetsstudie av din spesifikke eiendom og tilhørende gjeldende planbestemmelser hvor vi vurderer muligheten for fradeling. Dette er en rimelig løsning for å avklare mulighetene dine, samt at man får veldig nyttig informasjon og kunnskap om de risikofaktorene du må ta med i vurderingen.

Man kan finne noe informasjon om fradeling på nettet, men denne informasjonen er generell og ikke tilpasset din eiendom. Vi løser dette problemet og skreddersyr en spesialtilpasset kartleggingsrapport.

Dette er vår klart mest populære startpakke, og vi har laget over 250 rapporter de siste årene, fra Lindesnes i sør til Kirkenes i nord.

Last ned eksempel på kartlegging

Hva inneholder kartleggingsrapporten?

Vi gjør en fullstendig analyse av kommuneplanens arealdel i den aktuelle kommunen eiendommen befinner seg i. Dette er ofte store planer på over hundre sider, men vi setter opp en enkel oversikt for deg som viser akkurat hva som er de viktigste kravene du må vite om.

Mange eiendommer ligger også inn under en eksisterende reguleringsplan. Vi analyserer denne og finner ut i hvilken grad reguleringsplanen legger føringer for eller hindrer en mulig fradeling av tomt.

En viktig forutsetning for å kunne få til en deling (ihvertfall fradeling til utbyggingsformål) er at infrastruktur for spesielt veg, vann og avløp ler godt tilrettelagt. Vi ser nærmere på dette, og kartlegger dagens situasjon så godt det lar seg gjøre ut i fra tilgjengelig offentlig informasjon.

Hvis det er utfordringer med infrastrukturen kommer vi med forslag til løsninger for hvordan man best kan utbedre dette.

Vi skisserer et forslag til hvordan man best kan fradele tomten basert på vår analyse. Oppdragsgiver kan også selv komme med innspill i forkant om man har en formening om hvordan eiendommen bør deles.

Skissen synliggjør spesielt i hvilken grad man kan overholde gjeldende arealkrav og avstandskrav eller ikke.

Eksempel

Vi utfører såkalte arealberegninger hvor vi ser hvor tett eiendommen vil kunne bebygges etter en fradeling, og vurderer hvorvidt dette er i tråd med gjeldende krav for den aktuelle eiendommen.

Det gjøres en grundig totalvurdering hvor vi ser på alle data som analysen har frembrakt og veier mulige løsninger opp mot gjeldende krav. Ut i fra dette vurderer vi sannsynligheten for en vellykket søknad om fradeling. Denne vurderingen er subjektiv, men samtidig basert på våre tidligere erfaringer i utallige lignende saker.

Vi setter opp en steg-for-steg beskrivelse av veien videre hvis du vil søke om fradeling. Dette gjør saken oversiktlig for deg, og gir deg også muligheten til å kunne sende inn selve søknaden på egenhånd hvis du er komfortabel med denne typen arbeid.

Vi setter opp en komplett oversikt over forventede kostnader for å fullføre søknaden om fradeling. Vi finner ut nøyaktig hvilke kommunale gebyrer som gjelder for din eiendom, og ellers hvilke andre tilhørende kostnader du må forvente i saken.

LITEN NEDSIDE – ENORM OPPSIDE!

Å undersøke muligheten for fradeling på din eiendom kan vise seg å bli svært lønnsomt – det har vi mange eksempler på!

For dersom søknaden går gjennom er det som oftest blitt en solid verdiøkning på eiendommen din totalt sett. Det kan derfor være store fordeler med å avklare denne muligheten, siden oppsiden er så uforholds-messig stor i forhold til nedsiden.

Og uansett utfallet av kartleggingen har du fått et bedre datagrunnlag for hva du bør og kan gjøre av tiltak på eiendommen i fremtiden! En slik rapport er derfor et verdidokument i seg selv, som gir deg en bedre oversikt og gjør deg mer kjent med egen eiendom!