Hvorfor ikke bare gjøre det enkelt?

Å skulle stå for søknadsprosessen selv er veldig tidkrevende, ihvertfall hvis du aldri har gjort det før. Hvorfor ikke overlate dette til noen som har gjort dette mange ganger før?

Vi gjennomfører hele prosessen på vegne av deg, fra A til Å, slik at du kan konsentrere deg om helt andre ting her i livet.

Med vår store erfaringsdatabase fra kommuner over hele landet vet vi akkurat hva som skal til for å maksimere sannsynligheten for at søknaden skal gå gjennom.

Du oppretter en kontakt med oss, og etter at nødvendige avklaringer er gjort, tar vi fatt på søknadsprosessen mot din kommune. Les mer her om hvordan en fradelingsprosess foregår.

Under ser du et eksempel på en typisk situasjonsplan vi utarbeider i forbindelse med søknad om deling.

Mer info

Vi ordner alle søknadsskjemaer med alle nødvendige vedlegg og dokumentasjon. Vi holder dialogen med kommunen og ettersender dokumenter ved behov.

Alle berørte naboer har krav på å bli varslet før søknaden sendes til kommunen. Alt dette tar vi hånd om, og sørger for en ryddig prosess og et fortsatt godt naboskap.

Noen ganger kreves det en egen søknad om dispensasjon tilknyttet fradeling. Vi finner ut hva dette innebærer for deg, og sender en egen søknad på dette. Merk at dette kan bli en tilleggskostnad, litt avhengig av omfanget på hva det søkes dispensasjon fra. 

Et av de viktigste dokumentene i en søknad om fradeling er en god og tydelig situasjonsplan. Dette er en tegning av eiendommen sett ovenfra i fugleperspektiv, hvor man på en tydelig måte viser kommunen hvordan man har planlagt å dele eiendommen.

Vi skisserer også inn en mulig fremtidig bebyggelse på den nye tomten, uten at dette blir bindende for hva man kan bygge.

Eksempel på en situasjonsplan.

Vår pris gjelder selve arbeidet med søknaden om fradeling. Kommunen tar gebyrer for å behandle søknaden, og de tar nye gebyrer for å måle opp eiendommen hvis søknaden om fradeling blir godkjent. Denne kostnaden faktureres direkte fra kommunen til oppdragsgiver.

Størrelsen på kommunens gebyr varierer fra kommune til kommune, men som oftest ligger gebyret på å behandle selve søknaden på rundt 15-20.000,- NOK. Hvis man får avslag på søknaden er det vanlig å få en viss rabatt på gebyret, men ikke alltid.

Hvis søknaden blir godkjent skal eiendommen gjennom en såkalt oppmålingsforretning, hvor de nye grensene skal innmåles og kvalitetssikres. Det er kommunen som står for dette arbeidet også, og de tar ytterligere gebyrer for å gjennomføre dette. Typisk kan gebyr for oppmålingsforretning ligge rundt 25.000,- NOK.

LITEN NEDSIDE – ENORM OPPSIDE!

Å sende inn en søknad om deling er relativt sett svært billig. Og en søknad til noen få titalls tusen kan skape verdier i millionklassen!

For dersom søknaden går gjennom er det som oftest blitt en solid verdiøkning på eiendommen din totalt sett. Det kan derfor være store fordeler med å avklare denne muligheten, siden oppsiden er så uforholds-messig stor i forhold til nedsiden.

Og om det mot formodning skulle bli avslag har du uansett gjort en svært viktig avklaring, og har bedre datagrunnlag for hva du bør og kan gjøre av tiltak på eiendommen i fremtiden!